توپ آغاج نیوز

سایت خبری تحلیلی (توپ آغاج نیوز) با اهداف ارائه اخبار دقیق ،شفاف از دغدغه های مسئولین و مردم شهر توپ آغاج با در نظر گرفتن موازین قانونی انتشار اخبار فعالیت خود را از دی ماه 1393 آغاز کرده است .
این رسانه ضمن دعوت از همه همشهریان توپ آغاجی مقیم سراسر کشور و جهان برای ارائه راه کارهای مستند و مستدل برای توسعه پایدار شهر حضور جدی و فعال داشته باشند .
توپ آغاج نیوز ؛ مسئولیت خود را نسبت به نظرات مخاطبین سلب کرده و بازخورد شرعی و قانونی نظرات برعهده ارائه دهنده نظر در قسمت نظرات توسط مخاطبین می باشد .
نکته بسیار مهم؛ توپ آغاج نیوز از انتشار هرنوع نظر غیر اخلاقی ،تند ،توهین به افراد حقیقی و حقوقی معذور است .
نویسندگان
کلمات کلیدی

شهرتوپ آغاج

امام جمعه شهر توپ آغاج

امام جمعه توپ آغاج

شورای نگهبان حافط قانون

توپ آغاج و جانبازان و مسئولان شهرستان بیجار

امان اللهی در دیدار حجت الاسلام حکیمی فر

توپ اغاج نیوز

انرژی هسته ای حق مسلم ما است

حجت الاسلام حکیمی فر

روز بزرگ 'مرگ بر آمریکا' است

گروه جهادی سپاه استان البرز

قدس بیانیه امام جمعه توپ آغاج

امام‌جمعه توپ‌آغاج: اعتیاد به شیشه درد خانمان‌سوز است

فیروز نجفیان

رئیس شورای اسلامی توپ آغاج

۱۷۵ غواص شهید را لو داد؟

جز خوانی قرآن در توپ آغاج

گردان بیت المقدس توپ آغاج

جشن میلاد امام زمان برگزارشد

ابوالفضل و سجاد در توپ آغاج+عکس

درمانگاه شبانه روزی نیست توپ آغاج

خطیب جمعه توپ آغاج

تظاهرات صدها نفر توپ آغاجی

بارش شدید تگرگ در توپ آغاج

امام جمعه توپ آغاج نظام جمهوری اسلامی ایران +

برناممه های طرح صالحین مقدمه از حکومت جهانی مهدوی

اقتصاد مقاومتی

اشتغالزایی

امام جمعه توپ آغاج در دیدار آشناگر تاکید کرد

آشناگرمعاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در دیدار ائمه جمعه استان

آخرین نظرات

 

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ جهت اطلاع مردم و ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای محترم 

ﺟﺪول ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ

اﻟﻒ)ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺎز در زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ (از ﺗﺎرﻳﺦ 94/11/29 اﻟﻲ 94/12/05 )

ردیف

عناوین

مستند قانونی

1

ﭼﺎپ ﺗﺮاﻛﺖ در ﻗﻄﻊ 20 × 15ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ آن ( ﺗﺮاﻛﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺠﺎز ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻄﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 20 ×15 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻣﻘﻮا، ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد).

ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮﺑﻨﺪ (2) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻣﺼﻮب 1378/10/29 ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ

2

ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰوه ، زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ، ﺑﺮوﺷﻮر و ﻛﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻗﻄﻊ 20 × 15ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ .

ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮﺑﻨﺪ (2) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻣﺼﻮب 1378/10/29 ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ

3

اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻜـﺲ ﺑـﺮای ﺗﺮاﻛـﺖ، زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣـﻪ، ﺟـﺰوه، ﺑﺮوﺷـﻮر و ﻛـﺎرت در ﻗﻄـﻊ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ15 × 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ .

ﺗﺒﺼﺮه 2ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن 1386/12/4

4

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ از ﻃﺮف ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ

ﻣﻮاد 57 و59 ﻗﺎﻧﻮن

5

ﺗﺒﻠﻴﻎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

ﻣﻮاد 57 و59 ﻗﺎﻧﻮن

6

ﺑﺮروی ﭘﺎﻛﺖ.ارﺳﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ آﺛﺎرﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺪون وﺟﻮد آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

7

ﻣﺠﺎز، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ.

اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻋﻨﻮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و درج ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

8

درج واﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ در آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎز، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮب .

ﺗﻮﺿﻴﺢ: درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ، ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ

و ﻣﺎده 42 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﺤﺎق ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲﻣﺼﻮب–1370/5/6ﻣﺼﻮب 1370/12/4ﺑﻨﺪ((1اﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن

9

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻃﻼق ﮔﺮدد، در ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎده 63 ﻗﺎﻧﻮن

10

ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﺑﻨﺮ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻜﺎن ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

ﺑﻪ ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺎده 43 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﺼﺮه 2 اﻟﺤﺎﻗﻲ

11

ﻧﺼﺐ ﭘﻼﻛﺎرد ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺸﺎر، ﮔﺮوﻫﻬﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون درج اﺳﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﺎن

ﻣﺎده 46 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

12

اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ.

ﻣﺎده 47 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

13

ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب

14

ﻧﺼﺐ آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻳﺎ دﻫﻴﺎری ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎده 52 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

15

ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﻣﺎده 48 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ

16

ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ

ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

17

ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮای اﻟﺼﺎدق و ﻳﺎ اراﺋﻪ آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

اﺟﺮاﻳﻲ

ﻣﺎده )52اﺻﻼﺣﻲ (90/08/22 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

 

ب)ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ

 

ردیف

عناوین

مستند قانونی

1

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻛﺎرد(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا)، ﭘﻮﺳﺘﺮ، دﻳﻮار ﻧﻮﻳﺴﻲ.

ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

2

راه اﻧﺪازی ﻛﺎرواﻧﻬﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺳﻴﺎر در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و اﻣﺜﺎل آن.

ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

3

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻜﺲ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮاﻛﺖ، ﺟﺰوه، زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮوﺷﻮر و ﻛﺎرت و ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ آن در ﻗﻄﻊ

ﺗﺒﺼﺮه 2 اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن  (1386/12/4)

4

ﻧﺼﺐ و اﻟﺼﺎق ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ، ﻋﻜﺲ، ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﺑﻨﺮ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ (ﺑﺠﺰ ﺑﻨﺮ و ﭘﺎرﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ)

ﻣﺎده 61 ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده 52 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ

5

اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻋﻨﻮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺸﺎن و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط با اﻣﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ.

ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

6

داﻳﺮ ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری درﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ.

ﻣﺎده 63 ﻗﺎﻧﻮن

7

درج اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ در آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎز، ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻧﺰد ﻧﺎﻣﺰد.

ﺑﻨﺪ((1اﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب–1370/5/6 ﻣﺼﻮب 1370/12/4 و ﻣﺎده 42 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

8

ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺸﺎر، ﮔﺮوﻫﻬﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ( ﺑﺎ درج ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ...) .

ﻣﺎده 46 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

 

 

9

اﻟﻒ- اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ دال ﺑﺮ اﻧﺼﺮاف ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮوه ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﻧﺸﺮﻳﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ و ... .

ب )  ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ و...

ج ) ﺧﻮدداری از ﭼﺎپ ﻓﻮری ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﺰد (ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب) ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﻳﻪ، روزﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

 

 

ﻣﺎده 64 ﻗﺎﻧﻮن

 

10

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن دﻳﮕﺮ از ﺳﻮی داوﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﺪاران وی.

ﻣﺎده 65 ﻗﺎﻧﻮن

11

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ (ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت درج آﮔﻬﻲ) در ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ادارات، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن

12

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ از ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ و ﻣﻴﺰ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪای ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﻲ و دوﻟﺘﻲ دارد.

ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن

13

اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ادارات، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ.

ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن

14

ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻣﺎده 60 ﻗﺎﻧﻮن

15

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺪون اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻳﺎ ﺑﺨﺸﺪاری.

ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 63 ﻗﺎﻧﻮن

16

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اداری .

 ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن

17

ﺑﺮﮔﺰاری و دﻋﻮت داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت .

ﻣﺎده 56 و ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺘﺎد

18

ﻣﺤﻮ ﻳﺎ ﭘﺎره ﻧﻤﻮدن آﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز، در زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﻟﺼﺎق ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎده 58 ﻗﺎﻧﻮن

19

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻟﺼﺎق و ﻧﺼﺐ اﻋﻼﻣﻴﻪ ، ﻋﻜﺲ ، ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﻨﺮ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده 61 (اﺻﻼﺣﻲ(1386/01/26

20

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻛﺎرد، ﭘﻮﺳﺘﺮ، دﻳﻮار ﻧﻮﻳﺴﻲ و در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 57 ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﺬﻛﺮ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ (ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ)، ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻋـﻢ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۲۵
ابراهیم آدمین

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی